van A tot inzet

De echte oplossing voor verzuim ligt in het werk.

Het werk-herstel traject ontzorgt in de belangrijkste stap tijdens de re-integratie: De drempel naar het werk verlagen, de medewerker coachen tot over de drempel en een helder plan met evaluaties voor de verdere vervolgstappen.

Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, hebben wij onderstaande privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens

van A tot inzet is een onderdeel van StefanWerkt.

StefanWerkt, gevestigd aan Breezij 17 4152 GB te Rhenoy, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

StefanWerkt
Directeur: De heer Stefan Docter
SRA registratienummer: 4503
KVK-nr.: 82405840
Breezij 17, 4152 GB te Rhenoy
tel. 0634612060
http://www.stefanwerkt.nl/

Stefan Docter treedt op als de Functionaris Gegevensbescherming van StefanWerkt en hij is te bereiken via privacy[at]stefanwerkt.nl.

Algemeen

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die worden verwerkt door StefanWerkt. Wij hebben persoonsgegevens nodig om de dienstverlening richting u te waarborgen. StefanWerkt doet haar uiterste best uw gegevens te beschermen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

StefanWerkt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt en/of uw (ex-)werkgever gebruik maakt van onze diensten. Deze gegevens kunnen worden verstrekt in het voortraject van een opdracht en gedurende een opdracht welke StefanWerkt vervult. Persoonsgegevens kunnen mondeling (per telefoon of gedurende een (virtuele) meeting), per mail, per WhatsApp of op andere (digitale) wijzen worden gedeeld met StefanWerkt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • (mobiele) Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Maatmanfunctie (eigen werk)
 • Salarisgegevens
 • Beperkingenlijst van de bedrijfsarts, waaronder inbegrepen functionele mogelijkhedenlijst (FML) of Inzetbaarheidsprofiel
 • Functiebeschrijving
 • Genoten opleidingen en arbeidsverleden

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

StefanWerkt verwerkt bepaalde persoonsgegevens voor de uitvoering van de opdracht, zoals overeengekomen met uw (ex-)werkgever, danwel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens omdat wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben.

StefanWerkt verwerkt bepaalde persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren, waaronder inbegrepen het leveren van een (concept) arbeidsdeskundig onderzoek;
 • Het onderhouden van contact met u, bijvoorbeeld per telefoon, Whatsapp of e-mail;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • bescherming van onze financiële belangen;
 • Het verrichten van diverse administratieve handelingen, waaronder het maken van afspraken;
 • Het versturen van een factuur en afhandelen van een betaling door de opdrachtgever van onze werkzaamheden;
 • StefanWerkt verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
 • Verbetering van de dienstverlening van StefanWerkt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

StefanWerkt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. StefanWerkt bewaart uw persoonsgegevens in elk geval zolang deze nodig zijn voor de correcte uitvoering van de Opdracht, welke overeengekomen is met uw (ex-)werkgever. Op grond van de Nederlandse wet zijn wij verplicht om persoonsgegevens die zij nodig hebben voor onze administratie gedurende een periode van minimaal 7 jaar te bewaren. Na afloop van deze termijn zullen wij uw gegevens vernietigen.

Delen van persoonsgegevens met derden

In het kader van het leveren van de dienstverlening kan het noodzakelijk zijn dat uw persoonsgegevens delen met derden. StefanWerkt kan gebruik maken van diensten van derden, waaronder inbegrepen het inschakelen van andere zelfstandige arbeidsdeskundigen voor het uitvoeren van de opdracht. Deze derde partijen mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor het uitvoeren van (een gedeelte van) de opdracht, zoals overeengekomen met uw (ex-)werkgever.

StefanWerkt deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. StefanWerkt blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt in het kader van de opdracht, zoals overeengekomen met uw (ex-)werkgever. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden voor andere (commerciële) doeleinden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

StefanWerkt gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of (indien wettelijk mogelijk) te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door StefanWerkt en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@stefanwerkt.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. StefanWerkt.nl kan ervoor kiezen om de reeds beschikbare informatie te anonimiseren. StefanWerkt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

StefanWerkt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. StefanWerkt neemt alle technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs verwacht mogen worden om uw persoonsgegevens te beveiligen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van StefanWerkt, via privacy[at]stefanwerkt.nl.

Wijzigingen in Privacyverklaring

StefanWerkt behoudt het recht om deze privacyverklaring te herzien of aan te vullen, waarna de nieuwe geldende versie van de privacyverklaring op de website van StefanWerkt wordt gepubliceerd. Daarom raden wij u aan om de privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Versie 1.0, gepubliceerd in april 2023.